۱۳۹۷-۱۱-۲۵

فرار آخوندها

۱۳۹۷-۱۱-۰۲

انتخاب اجباری

۱۳۹۷-۱۰-۲۶

راه رهایی مردم از خرافات ‎

۱۳۹۷-۱۰-۲۶

ای هموطن خفته و بیدار بپا خیز‎

۱۳۹۷-۱۰-۲۶

درود هم میهن‎

۱۳۹۷-۱۰-۲۶

تقدیم به تمام ایرانیان جدا شده از هم

۱۳۹۷-۱۰-۲۰

مبارزه در رل نعش

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

سخنی با قانون دانان بین المللی

۱۳۹۷-۱۰-۱۴

آخوند زنده و مرده اش مضر است

۱۳۹۷-۱۰-۱۳

کدام خدا، کدام دین؟‎

۱۳۹۷-۱۰-۱۲

سخنان شاهزاده رضا پهلوی‎

۱۳۹۷-۱۰-۱۰

نقش مسجد و آخوند در کتاب نخواندن مسلمانان‎

۱۳۹۷-۰۹-۲۷

آخوند یا سپاه ؟

۱۳۹۷-۰۹-۲۶

ملت غارت شده

۱۳۹۷-۰۹-۲۳

سخنی کوتاه با نیروهای مسلح نظامی و انتظامی

۱۳۹۷-۰۹-۱۶

معرفی حقیقت اسلام توسط خمینی