دپارتمان کاندیداها

محلی برای ثبت نام یا معرفی کاندیدا

شما ایرانی عزیز هم می توانید در راه رهایی مردم ایران برای انتخاب توسط ایرانیان جهان به عنوان نماینده مردم ایران خود را کاندیدا کنید و حتی اگر شخص یا اشخاصی را که برای نماینده شدن در این راه مردمی میشناسید به عنوان کاندیدا های مورد تایید خود معرفی نمایید.

اگر شخص یا اشخاصی را میشناسید که مشمول کاندیدا شدن در راه رهایی مردم ایران است جهت معرفی ایشان لطفا از این بخش استفاده نمایید.

اگر مایلید به عنوان یک نماینده در راه رهایی مردم ایران کاندیدا شوید جهت معرفی خودتان لطفا از این بخش استفاده نمایید.