۱۳۹۷-۰۹-۱۶

معرفی حقیقت اسلام توسط خمینی

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

تعریفی کوتاه از مصلحت نظام رژیم در ایران

۱۳۹۷-۰۹-۱۳

زمان حساس برای مردم ایران

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران – کانال یک – قسمت 3

۱۳۹۷-۰۹-۰۶

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران – کانال یک – قسمت 2

۱۳۹۷-۰۹-۰۶

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران – کانال یک – قسمت 1

۱۳۹۷-۰۹-۰۳

دعوتنامه برای کاندیداتوری

۱۳۹۷-۰۹-۰۲

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 14

۱۳۹۷-۰۸-۲۹

بیانیه راه رهایی مردم ایران

۱۳۹۷-۰۸-۲۵

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 13

۱۳۹۷-۰۸-۱۸

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 12

۱۳۹۷-۰۸-۱۱

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 11

۱۳۹۷-۰۸-۰۴

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 10

۱۳۹۷-۰۷-۲۷

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 9

۱۳۹۷-۰۷-۲۰

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 8

۱۳۹۷-۰۷-۱۳

مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 7