راه رهایی مردم ایران
آگاهی و همبستگی ایرانیان
بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و تنها با ملیت ایرانی باهم متحد شویم . هدف ما برکناری رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است 
Set aside your ideology and unite with your nationality. Our goal is the removal of an evil regime to pave a path to democracy

شما هم به این حرکت ملی و فراحزبی بپیوندید

جهت دسترسی سریع به بخش هایی از سایت راه رهایی مردم ایران از این بخش استفاده نمایید

FA